Neem contact op
0321 - 33 73 80

Vastgoed-Consultancy

Ook de Vastgoed-consultancy van Flefast heeft diverse invalshoeken:
vastgoed-consultancy-agrarisch

Koop – Verkoop

 

Door economische omstandigheden of gebrek aan opvolging worden agrarische bedrijven vroeg of laat te koop aangeboden. Aan de vraagzijde is sprake van een generatie jonge, ambitieuze agrariërs, die door bedrijfsverplaatsing en/of aankoop tot de benodigde schaalvergroting willen komen.

Zowel voor een verkopende cliënt als voor een kopende cliënt kan Flefast de gehele onderhandelingsfase alsmede het contractuele traject begeleiden en verzorgen, tot en met de juridische levering bij de notaris.

Flefast heeft – ook via haar netwerk – “ogen en oren open” voor mogelijke gegadigden.

Pacht De Pachtwetgeving is en blijft een ingewikkelde materie en in de praktijk kom het maar al te vaak voor dat er conflicten ontstaan tussen (erf-)pachter en verpachter, bijvoorbeeld met betrekking tot:

·         de status van de pachtverhouding

·         het aangaan, wijzigen of beëindigen van de pachtovereenkomst

·         onderhoud van de verpachte grond

·         pachtovername

Verder kan Flefast een adviserende rol spelen bij de verdeling van productierechten tussen pachter en verpachter bij beëindiging van de pacht, alsmede bij de vaststelling van het fiscaal pachtersvoordeel.

Flefast is als specialist op het gebied van Pachtzaken op de hoogte van de relevante jurisprudentie en is uiteraard graag bereid om pachtzaken voor haar cliënt op een juiste manier te regelen.

Onteigening en Wvg Het grondbeleid van Rijk, provincies en gemeenten kenmerkt zich vaak door een korte – verkennende – onderhandelingsfase, die al gauw wordt gevolgd door de formele toepassing van de Onteigeningswet. De betrokken grondeigenaren moeten in dergelijke gevallen bedacht zijn op hun formele rechten en op de mogelijk consequenties.

Datzelfde geldt indien – vaak onverwachts – sprake blijkt van de toepassing van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Flefast kan die grondeigenaren met raad en daad terzijde staan, teneinde het maximale resultaat uit de door de overheid geschapen situatie te halen.

Bedrijfsverplaatsingen Voor de agrariër die zich genoodzaakt ziet om het bedrijf – om welke reden dan ook – te verplaatsen, kan Flefast uiteraard in het verkooptraject van de bestaande bedrijfslocatie, alsmede bij de keuze en de verwerving van de nieuwe locatie een rol spelen. Niet alleen in de begeleiding van die vastgoedtrajecten, maar ook in de afweging van alternatieven ten behoeve van de locatiekeuze, in de vergelijking van de financiële consequenties in de onderbouwing van de veelal benodigde financieringsaanvragen.
Wordpress Webdesigner Zwolle